Podjetja

Jamstvo za skladnost blaga

OBVEZNO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA IN REŠEVANJE MOREBITNIH PRITOŽB

Feedko odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti
obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.«.

Blago je skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar je to primerno:

1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost,
interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik
seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, Feedko pa je s tem soglašal;
3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je
določeno v prodajni pogodbi, ter
4. je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka tudi:

1. ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba,
kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih
tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
2. biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je Feedko dal na razpolago
potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
3. biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali
drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to
primerno, in
4. biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo,
funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik
lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave,
podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu Feedko ali drugih oseb v
predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
– za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
– je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot
je bila podana, ali
– javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Feedko bo morebitne pritožbe naročnikov in kupcev obravnaval sproti in si bo pri tem v sodelovanju s pritožnikom prizadeval, da bodo razrešeni po mirni poti v zadovoljstvo obeh/veh sprtih strani. Naročniki in kupci lahko pritožbe vložijo prek e-poštnega naslova info@feedko.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V primeru, da sporazumne rešitve spora ne bo mogoče doseči, bo za rešitev spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in potrošnikom velja in se uporablja slovensko pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.